qt跨平台汉字转拼音,可用于安卓ios

 • b0_274568
  了解作者
 • 66.2KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-06-02 07:43
  上传日期
qt 跨平台 测试在安卓 ios windows 上可用 支持utf_8 gb2312 编码
qt跨平台汉字转拼音,试用于安卓ios.rar
 • qt跨平台汉字转拼音,试用于安卓ios
 • chinese.h
  1.6KB
 • chinese.cpp
  325.8KB
内容介绍
#include "chinese.h" const char *Chinese::_pinyin_table_[20902] = { "yi", "ding|zheng", "yu", "qi", "shang", "xia", "myeon", "wan|mo", "zhang", "san", "shang", \ "xia", "qi", "bu|dun|fou|fu", "yu", "mian", "gai", "chou", "chou", "zhuan", "qie|ju", \ "pi", "shi", "shi", "qiu", "bing", "ye", "cong", "dong", "si", "cheng|sheng|zheng", \ "diu", "qiu", "liang", "diu", "you", "liang", "yan", "ban|bang|bing", "sang", "shu", \ "jiu", "gan|ge", "ya", "pan", "zhong", "ji", "jie", "feng", "guan|kuang", "chuan|guan", \ "chan", "lin", "zhuo", "zhu", "ha", "wan", "dan", "wei", "zhu", "dan|jing", \ "li", "ju", "pianpang|pie|yi", "fu", "yi", "ai|yi", "ai|nai", "wu", "jiu", "jiu", \ "zhe|tuo", "me|mo|yao|ma", "xi|yi", "ho", "zhi", "wu", "zha|zuo", "hu", "fa", "le|yue", \ "pan|yin", "ping", "pang", "jiao|qiao", "hu", "guai", "cheng|sheng", "cheng|sheng", "jue|yi", "yin", \ "wan|ya", "mie|nie", "jiu", "qi", "ye|yi", "xi", "xiang", "gai", "jiu", "hal", \ "hol", "shu", "dou|dul", "shi", "ji", "keg|nang", "kal", "keol", "tol", "mol", \ "ol", "mai", "luan", "cal", "ru", "xue", "yan", "phoi", "sal|sha", "na", \ "gan|qian", "sol", "eol", "cui", "ceor", "qian|gan", "zhi|luan", "gui", "gan", "luan", \ "lin", "yi", "jue", "le|liao", "ma", "yu|zhu", "zheng", "shi|zhi", "shi|zi", "er", \ "chu", "xu|yu", "kui|yu", "xu|yu", "yun", "hu", "qi", "wu", "jing", "si", \ "sui", "gen|xuan", "geng|gen", "e|ya", "xie|suo", "e|ya", "zhai|qi", "e|ya", "ji|qi", "wen", \ "wang|wu", "gang|geng|kang", "da", "jiao", "hai|jie", "yi", "chan", "heng|peng|xiang", "mu", "ye", \ "xiang", "jing", "ting", "liang", "xiang", "jing", "ye", "qin|qing", "bo", "you", \ "xie", "chan|dan|zhan", "lian", "duo", "men|wei", "ren", "ren", "ji", "ra", "wang|wu", \ "yi", "shen|shi", "ren", "le|li", "ding", "ze", "fu|jin|nu", "pu", "chou|qiu", "ba", \ "zhang", "jin", "ge|jie", "bing", "reng", "cong", "fo", "san|jin|tao", "lun", "e|bing", \ "cang|chuang", "zai|zi", "shi", "ta|tuo", "zhang", "fu", "xian", "xian", "tuo|duo|cha", "hong", \ "tong", "ren", "qian", "gan|han", "yi|ge", "bo", "dai", "lian|ling", "si|yi", "chao", \ "chang|zhang", "sa", "shang", "yi", "mu", "men", "ren", "fan", "chao|miao", "ang|yang", \ "qian|jing", "zhong", "bi|pi", "wo", "wu", "jian|mou", "jia|jie", "yao|fo", "feng", "cang|chuang", \ "lin|ren", "wang", "bin|fen", "di", "fang|pang", "zhong", "qi", "pei", "xu|yu", "diao", \ "dun", "wu|wen", "yi", "lin|xin", "gang|kang", "yi", "fan|ji", "ai", "wu", "ji|qi", \ "fu", "fa", "xiu|xu", "jin|yin", "pi", "dan|shen", "fu", "nu|tang", "yin|zhong", "you", \ "huo", "hui|kuai", "yu", "cui|zu", "yun", "san", "wei", "chuan|zhuan", "che|ju", "ya", \ "qian|xian", "shang", "chang|cheng|zheng", "lun", "cang|chen", "xun", "xin", "e|gui|wei", "zhu", "chi|che", \ "xuan|xian", "nu", "bo|bai", "gu", "ni", "ni", "xie", "ban|pan", "xu", "ling", \ "zhou", "shen", "qu|zu", "ci|si", "peng|beng", "si|shi", "jia|ga|qie", "pi", "zhi|yi", "shi|si", \ "yi|si|chi", "zheng", "dian|tian", "gan|han", "mai", "dan|tan|yan", "zhu", "bu", "qia|qu", "bi", \ "zhao|shao", "ci", "li|wei", "di", "zhu", "zuo", "you", "yang", "ben|cui|ti", "zhan|dian|chan", \ "he", "bi", "tuo|yi", "she", "tu|xu|yu", "yi|die", "fo|fu", "zuo", "gou|kou", "ning", \ "tong", "ni", "xian", "qu", "yong", "wa", "qian", "shi", "ka", "bao", \ "pei", "huai|hui", "ge|he", "lao|liao", "xiang", "ge|e", "yang", "bai|mo", "fa", "ming", \ "jia", "er|nai", "bing", "ji", "hen|heng", "huo", "gui", "quan", "diao|tiao", "jiao|xiao", \ "ci", "yi", "shi", "xing", "shen", "tuo", "kan", "zhi", "hai|gai", "lai", \ "yi", "chi", "e|hua|kua|wu", "guang|gong", "li|lie", "yin", "shi", "mi", "zhou|zhu", "xu", \ "you", "an", "lu", "mao|mou", "er", "lun", "tong|dong", "cha", "chi", "xun", \ "gong", "zhou", "yi", "ru", "cun|jian", "xia", "si", "dai", "lv", "ta", \ "jiao|yao", "zhen", "ce|zhai", "jiao|qiao", "kuai", "chai", "ning", "nong", "jin", "wu", \ "hou", "jiong", "cheng|ting", "chen|zhen", "zuo", "chou", "qin", "lv", "ju", "dou|shu", \ "ting", "shen", "tuo|tui", "bo", "man|nan", "xiao", "bian|pian", "tui", "yu", "xi", \ "chuo|cu", "e", "qiu", "xu|shu", "guang", "ku", "wu", "dun|jun|shun", "yi", "fu", \ "liang|lang", "zu", "qiao|xiao", "li", "yong", "hun", "jing|ying", "xian|qian", "san", "pei", \ "su", "fu", "xi", "li", "mian|fu", "ping", "bao", "yu|shu", "si|qi", "xia", \ "shen|xin", "xiu", "yu", "di", "che|ju", "chou|dao", "zhi", "yan", "lia|liang", "li", \ "lai", "si", "jian", "xiu", "fu", "huo", "ju", "xiao", "pai", "jian", \ "biao", "shu|chu|ti", "fei", "beng|feng", "ya", "an|yan", "bei", "yu", "xin", "bei|bi|pi", \ "hu|chi", "chang|cheng", "zhi", "bing", "jiu", "yao", "zu|cui", "lia|liang", "wan", "lai|lie", \ "cang|chuang", "zong", "ge", "guan", "bei|pei", "tian", "shu", "shu", "men", "dao", \ "dan|tan", "jue", "chui|zhui", "xing", "peng|ping", "tang|chang", "hou", "ji|yi", "qi", "diao|ti|zhou", \ "gan", "jing|liang", "jie", "sui", "chang", "jie|qie", "fang", "zhi", "kong", "juan", \ "zong", "ju", "qian|qing", "ni|nie", "lun", "zhuo", "wei|wo", "luo", "song", "ling|leng", \ "hun", "dong", "zi", "ben", "wu", "ju", "nai", "cai", "jian", "zhai", \ "ya|ye", "zhi", "sha", "qing", "qie", "ying", "chen|cheng", "qian|jian", "yan", "ruan|ru", \ "zhong|tong", "chun", "jia|jie|xia", "jie|ji", "wei", "yu", "bing", "re|ruo", "ti", "wei", \ "pian", "yan", "feng", "tang|dang", "wo", "e", "xie", "che", "sheng", "kan", \ "di", "zuo", "cha", "ting", "bei", "ye|xie", "huang", "yao", "zhan", "chou|qiao", \ "yan|an", "you", "jian", "xu", "zha", "ci", "fu", "fu|bi", "zhi", "cong|zong", \ "mian", "ji", "yi", "xie", "xun", "si|cai", "duan", "ce|ze|zhai", "zhen", "ou", \ "tou", "tou", "bei", "zan|za", "lou|lv", "jie|qie", "e|gui|wei", "fen", "chang", "kui|gui", \ "sou", "si|zhi", "su", "xia", "fu", "yuan", "rong", "li", "nu", "yun", \ "gou|jiang", "ma", "bang|beng|pang|peng", "dian", "tang", "hao", "jie", "xi", "shan", "qian|jian", \ "que|jue", "cang|chen", "chu", "san", "bei", "xiao", "rong|yong", "yao", "ta|tan", "suo", \ "yang", "fa", "bing", "jia|jie", "dai", "zai", "tang", "gu", "bin", "chu", \ "nuo", "can|san", "lei", "cui", "yong|chong", "cao|zao", "zong", "beng|peng", "song|shuang", "ao", \ "chuan|zhuan", "yu", "zhai", "qi|zu|cou", "shang", "chuang", "jing", "chi", "sha", "han", \ "zhang", "qing", "yan|yin", "di", "su|xie", "lou|lv", "bei", "biao|piao", "jin", "lian", \ "liao|lu", "man", "qian", "xian", "tan|lan", "ying", "dong", "zhuan|zun", "xiang", "shan", \ "jiao|qiao", "jiong", "tui", "cuan|zun", "bu|pu", "xi", "lao", "chang", "guang", "lao|liao", \ "qi", "deng|cheng|teng", "chan|zhuan", "e|gui|wei", "ji", "bo", "hui", "chun|chuan", "tie|jian", "dan|chan", \ "jiao|yao", "jiu", "ceng|seng", "fen", "xian", "ju|yu", "e", "jiao", "jian|zen", "tong|zhuang", \ "lin", "bo", "gu", "xian", "su", "xian", "jiang", "min", "ye", "jin", \ "jia|qia", "qiao", "pi", "feng", "zhou", "ai", "sai", "yi", "jun", "nong", \ "tan|chan|shan", "yi", "dang", "jing", "xuan", "kuai", "jian", "chu", "dan|shan", "jiao", \ "sha", "zai", "can", "bin", "an", "ru", "tai", "chou|dao", "chai", "lan", \ "yi|ni", "jin", "qian", "meng", "wu", "ning", "qiong", "ni", "chang", "la|lie", \ "lei", "lv", "kuang", "bao", "yu|di", "biao", "zan", "zhi", "si", "you", \ "hao", "qing|jing", "qin|chen", "li", "teng", "wei", "long", "chu", "chan", "rang|xiang", \ "tiao|shu", "xie|hui", "li", "luo", "zan", "nuo", "chang|tang", "yan", "lei|luo", "nang", \ "er|ren", "wu", "yuan|yun", "zan", "yuan", "kuang|xiong", "chong", "zhao", "xiong", "xian", \ "guang", "dui|yue|rui", "ke", "dui|yue|rui", "mian|wan|wen", "chan|tu", "chang|zhang",
评论
  相关推荐