3D桌面-xp主题美化包

 • v7_485766
  了解作者
 • 1.1MB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-06-14 05:42
  上传日期
一款3D带有效果的xp桌面美化主题包,让你的桌面炫起来!
3D桌面.rar
 • 3D桌面
 • yodm3D
 • Russian.lng
  954B
 • background.jpg
  29KB
 • Japanese.lng
  814B
 • Finnish.lng
  1.9KB
 • Danish2.lng
  726B
 • Slovak.lng
  1.8KB
 • Yodm3d.dll
  34.5KB
 • Italiano.lng
  732B
 • ChineseTraditional.lng
  1.3KB
 • Hungarian2.lng
  903B
 • Turkish2.lng
  2KB
 • Turkish.lng
  2KB
 • Yodm3D.exe
  2.2MB
 • Czech.lng
  799B
 • Korean.lng
  1.7KB
 • Danish.lng
  1.8KB
 • Polish.lng
  801B
 • Dutch.lng
  851B
 • German.lng
  1.9KB
 • Swedish.lng
  1.8KB
 • ChineseSimplified.lng
  1.3KB
 • Catalan.lng
  1.9KB
 • English.lng
  1.8KB
 • Russian_utf8.lng
  1.3KB
 • widebackground.jpg
  262.3KB
 • SpanishLatam.lng
  1.6KB
 • Hungarian.lng
  893B
 • Portuguese.lng
  2KB
 • Spanish.lng
  1.6KB
 • nUbuntu_by_Technigma.jpg
  242.5KB
评论
  相关推荐
  • buildu3d
   buildu3d
  • 3dmax
   水晶吊顶灯制作成品,3dmax实战项目1
  • cub3d
   cub3d
  • simEngine3D
   simEngine3D
  • cub3d
   cub3d
  • 3D引擎
   3D引擎
  • Milkshape3D
   Milkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zipMilkshape3D.zip
  • spindle3d
   一个斐济插件,用于自动测量有丝分裂纺锤体体积图像的3D形态学参数。 安装 安装 启动斐济并: 主轴3D 3D ImageJ套件 重新启动斐济
  • PerspectiveMatrix3D
   开发Stage3D时所用到的两个adobe工具包中的两个类PerspectiveMatrix3D 和 AGALMiniAssembler。
  • 3d
   3D