C语言做的 简单型ATM机

 • m2_720345
  了解作者
 • 7.5MB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-06-15 05:41
  上传日期
C语言做的简单型ATM机,可能有不足,希望谅解哦!
ATM.zip
 • ATM
 • main.cpp
  688B
 • Withdrawing.h
  2.7KB
 • window.cpp
  3.2KB
 • AccountOperaLog.cpp
  13.7KB
 • ATM.opt
  49.5KB
 • Transfer.h
  6KB
 • ConsoleOut.lib
  23.7KB
 • DateTime.lib
  11.9KB
 • ConsoleOut.h
  2.7KB
 • ATM.dsw
  512B
 • LookOperaInfo.h
  2.2KB
 • window.dsw
  537B
 • file.h
  3.5KB
 • Withdrawing.cpp
  5.9KB
 • File.cpp
  7.3KB
 • MenuOpera.cpp
  8.9KB
 • LoginSucceed.cpp
  7.1KB
 • window.plg
  1.9KB
 • Deposit.h
  3.1KB
 • AccountOpera.cpp
  0B
 • struct.h
  13.6KB
 • Debug
 • AccountOperaLog.sbr
  939.2KB
 • AccountOperaLog.obj
  37KB
 • File.sbr
  12.3KB
 • UserOpera.sbr
  12.9KB
 • ATM.opt
  42.5KB
 • window.pdb
  25KB
 • ATM.pch
  4.5MB
 • MenuOpera.sbr
  940.4KB
 • vc60.pdb
  76KB
 • ATM.bsc
  2.9MB
 • Deposit.sbr
  941KB
 • LookOperaInfo.sbr
  938.7KB
 • public.obj
  13KB
 • vc60.idb
  169KB
 • ChangePassword.obj
  33.2KB
 • LoginSucceed.obj
  27.5KB
 • window.obj
  21.4KB
 • ATM.pdb
  913KB
 • OpenAccount.sbr
  945.5KB
 • Withdrawing.sbr
  941.2KB
 • ATM.exe
  292.1KB
 • window.sbr
  936.1KB
 • LoginSucceed.sbr
  945.7KB
 • ChangePassword.sbr
  943.5KB
 • ATM.ilk
  408.3KB
 • OpenAccount.obj
  42.1KB
 • main.obj
  12.4KB
 • MenuOpera.obj
  28.8KB
 • File.obj
  20.6KB
 • Deposit.obj
  27.2KB
 • public.sbr
  935.3KB
 • main.sbr
  939.4KB
 • Transfer.sbr
  946.4KB
 • Balance.obj
  13.9KB
 • UserOpera.obj
  7KB
 • Transfer.obj
  38.6KB
 • Balance.sbr
  934.6KB
 • Withdrawing.obj
  24.9KB
 • LookOperaInfo.obj
  32.5KB
 • window.h
  2.9KB
 • ATM.dsp
  5.9KB
 • ChangePassword.cpp
  14.9KB
 • ATM.ncb
  89KB
 • window.ncb
  41KB
 • OpenAccount.cpp
  16.1KB
 • window.opt
  47.5KB
 • UserOpera.cpp
  3.3KB
 • Transfer.cpp
  13.9KB
 • ATM.plg
  2.5KB
 • LoginSucceed.h
  2.5KB
 • LookOperaInfo.cpp
  14.1KB
 • Deposit.cpp
  6.9KB
 • public.cpp
  1.3KB
 • Balance.cpp
  1009B
 • window.dsp
  3.3KB
 • data
 • 59188820101025160812
 • 59188820101025160812Einkommen.txt
  302B
 • NumberInfo.txt
  857B
 • 59188820101025160811
 • 59188820101025160811Withdrawing.txt
  1.1KB
 • 59188820101025160811Deposit.txt
  1.4KB
 • 59188820101025160811Transfer.txt
  304B
 • ChangePassword.h
  4.3KB
 • public.h
  11.4KB
 • DateTime.h
  4.7KB
内容介绍
操作流水号:20101110144240 操作时间:2010年11月10日14:42:40 存款金额:1000.000000 账户余额:1000.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144244 操作时间:2010年11月10日14:42:44 存款金额:1000.000000 账户余额:2000.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144247 操作时间:2010年11月10日14:42:47 存款金额:1000.000000 账户余额:3000.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144355 操作时间:2010年11月10日14:43:55 存款金额:100.000000 账户余额:2300.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144358 操作时间:2010年11月10日14:43:58 存款金额:100.000000 账户余额:2400.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144401 操作时间:2010年11月10日14:44:01 存款金额:100.000000 账户余额:2500.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144404 操作时间:2010年11月10日14:44:04 存款金额:100.000000 账户余额:2600.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144454 操作时间:2010年11月10日14:44:54 存款金额:100.000000 账户余额:2700.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144458 操作时间:2010年11月10日14:44:58 存款金额:100.000000 账户余额:2800.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144513 操作时间:2010年11月10日14:45:13 存款金额:100.000000 账户余额:2900.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110144528 操作时间:2010年11月10日14:45:28 存款金额:100.000000 账户余额:3000.000000 操作结果:1 操作流水号:20101110150558 操作时间:2010年11月10日15:05:58 存款金额:100.000000 账户余额:3000.000000 操作结果:1
评论
  相关推荐
  • 谭浩强C语言
   这是谭浩强C语言的新版,有兴趣想学C语言的童鞋们可以下载来看看啊!
  • C语言 实现
   C语言 项目实现 《计算方法》课件 俄罗斯方块游戏 C语言实训 综合案例-学生成绩管理程序 C语言程序设计学习与实践指导(源代码)
  • 水滴石穿C语言
   学习C语言的有用文档 水滴石穿C语言C语言的底层操作 水滴石穿C语言之extern声明辨析 水滴石穿C语言之static辨析 水滴石穿C语言之typedef的问题 水滴石穿C语言之编译器引出的问题 水滴石穿C语言之代码检查工具 ...
  • C语言精讲
   初学者必看,让你轻松学会c语言,课程详细,内容丰富
  • 谭浩强c语言
   谭浩强c语言,国内最权威的c语言学习宝典,从零基础开始,成为c语言高手。
  • Makefile c语言
   Makefile c语言Makefile c语言Makefile c语言Makefile c语言 四本资料!自己学习的时候整理的!
  • C语言 课件
   此文件是小甲鱼c语言的 第四章 分支结构程序(课件).rar )
  • c语言
   C语言电子课件 简单易懂 清楚明了 希望让每一个学它的人都有所收获 。
  • c语言
   c语言
  • C语言
   C语言