Cool-Gaming-Pro-:最终项目在线Web开发课程(Platzi)

 • T8_128337
  了解作者
 • 1.1MB
  文件大小
 • zip
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • VIP专享
  资源类型
 • 0
  下载次数
 • 2022-06-15 07:52
  上传日期
酷游戏专业版 Practica HTML和CSS GitHub页面
Cool-Gaming-Pro--jcano.zip
 • Cool-Gaming-Pro--jcano
 • images
 • fondo.png
  478.3KB
 • logo_2.png
  7.3KB
 • juego_2.jpg
  138.2KB
 • juego_1.jpg
  141.1KB
 • Logo.png
  7.3KB
 • css
 • gaming.css
  3.1KB
 • README.md
  121B
 • precios.html
  4.6KB
 • index.html
  5.2KB
 • img.png
  374.1KB
内容介绍
# Cool-Gaming-Pro Practica HTML y CSS GitHub Pages https://jerrycano37.github.io/Cool-Gaming-Pro-/ ![img.png](img.png)
评论
  相关推荐