• PUDN用户
  了解作者
 • matlab
  开发工具
 • 14KB
  文件大小
 • rar
  文件格式
 • 0
  收藏次数
 • 1 积分
  下载积分
 • 6
  下载次数
 • 2009-08-14 11:42
  上传日期
Hough变换对圆的检测.Hough变换的基本原理在于,利用点与线的对偶性,将图像空间的线条变为参数空间的聚集点,从而检测给定图像是否存在给定性质的曲线。
hough.rar
 • hough
 • 2.bmp
  45.8KB
 • ellipse.m
  3.3KB
 • main.m
  406B
 • Hough变换.doc
  35.5KB
 • hough_circle.m
  1.9KB
内容介绍
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="generator" content="pdf2htmlEX"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/base.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/base/css/fancy.min.css"> <link rel="stylesheet" href="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622b94ae15da9b288b556322/raw.css"> <script src="https://static.pudn.com/base/js/compatibility.min.js"></script> <script src="https://static.pudn.com/base/js/pdf2htmlEX.min.js"></script> <script> try{ pdf2htmlEX.defaultViewer = new pdf2htmlEX.Viewer({}); }catch(e){} </script> <title></title> </head> <body> <div id="sidebar" style="display: none"> <div id="outline"> </div> </div> <div id="pf1" class="pf w0 h0" data-page-no="1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img class="bi x0 y0 w1 h1" alt="" src="https://static.pudn.com/prod/directory_preview_static/622b94ae15da9b288b556322/bg1.jpg"><div class="c x0 y1 w2 h2"><div class="t m0 x1 h3 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">Hough<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">&#21464;&#25442;&#23545;&#22278;&#30340;&#26816;&#27979;</span></div><div class="t m0 x1 h3 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">Hough<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">&#21464;<span class="_ _1"></span>&#25442;&#30340;<span class="_ _1"></span>&#22522;&#26412;<span class="_ _1"></span>&#21407;&#29702;<span class="_ _1"></span>&#22312;&#20110;<span class="_ _1"></span>&#65292;&#21033;&#29992;<span class="_ _1"></span>&#28857;&#19982;<span class="_ _1"></span>&#32447;&#30340;<span class="_ _1"></span>&#23545;&#20598;<span class="_ _1"></span>&#24615;&#65292;<span class="_ _1"></span>&#23558;&#22270;<span class="_ _1"></span>&#20687;&#31354;<span class="_ _1"></span>&#38388;&#30340;<span class="_ _1"></span>&#32447;&#26465;<span class="_ _1"></span>&#21464;&#20026;<span class="_ _1"></span>&#21442;&#25968;<span class="_ _1"></span>&#31354;&#38388;<span class="_ _1"></span>&#30340;&#32858;</span></div><div class="t m0 x1 h3 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">&#38598;&#28857;&#65292;&#20174;&#32780;&#26816;&#27979;&#32473;&#23450;&#22270;&#20687;&#26159;&#21542;&#23384;&#22312;&#32473;&#23450;&#24615;&#36136;&#30340;&#26354;&#32447;&#12290;</div><div class="t m0 x1 h3 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">&#22278;&#30340;&#26041;<span class="_ _1"></span>&#31243;&#20026;&#65306;<span class="_ _2"> </span>&#65292;&#36890;&#36807;<span class="_ _3"> </span><span class="ff1">Hough<span class="_ _0"> </span></span>&#21464;&#25442;<span class="_ _1"></span>&#65292;&#23558;&#22270;<span class="_ _1"></span>&#20687;&#31354;&#38388;<span class="_ _4"> </span>&#23545;&#24212;&#21040;<span class="_ _1"></span>&#21442;&#25968;&#31354;</div><div class="t m0 x1 h3 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">&#38388;<span class="_ _5"> </span>&#12290;</div><div class="t m0 x1 h3 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">Hough<span class="_ _0"> </span><span class="ff2">&#23545;&#22278;&#30340;&#26816;&#27979;&#31243;&#24207;&#22914;&#19979;&#65306;</span></div><div class="t m0 x1 h4 y8 ff3 fs1 fc1 sc0 ls0 ws0">function<span class="fc0"> [hough_space,hough_circle,para] = </span></div><div class="t m0 x1 h4 y9 ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">hough_circle(BW,step_r,step_angle,r_min,r_max,p)</div><div class="t m0 x1 h4 ya ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h4 yb ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%</div><div class="t m0 x1 h4 yc ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% input</div><div class="t m0 x1 h5 yd ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% BW:<span class="ff2">&#20108;&#20540;&#22270;&#20687;&#65307;</span></div><div class="t m0 x1 h5 ye ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% step_r:<span class="ff2">&#26816;&#27979;&#30340;&#22278;&#21322;&#24452;&#27493;&#38271;</span></div><div class="t m0 x1 h5 yf ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% step_angle:<span class="ff2">&#35282;&#24230;&#27493;&#38271;&#65292;&#21333;&#20301;&#20026;&#24359;&#24230;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y10 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% r_min:<span class="ff2">&#26368;&#23567;&#22278;&#21322;&#24452;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y11 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% r_max:<span class="ff2">&#26368;&#22823;&#22278;&#21322;&#24452;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y12 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% p:<span class="ff2">&#20197;</span>p*hough_space<span class="ff2">&#30340;&#26368;&#22823;&#20540;&#20026;&#38408;&#20540;&#65292;</span>p<span class="ff2">&#21462;</span>0<span class="ff2">&#65292;</span>1<span class="ff2">&#20043;&#38388;&#30340;&#25968;</span></div><div class="t m0 x1 h4 y13 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%</div><div class="t m0 x1 h4 y14 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% output</div><div class="t m0 x1 h5 y15 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% hough_space:<span class="ff2">&#21442;&#25968;&#31354;&#38388;&#65292;</span>h(a,b,r)<span class="ff2">&#34920;&#31034;&#22278;&#24515;&#22312;</span>(a,b)<span class="ff2">&#21322;&#24452;&#20026;</span>r<span class="ff2">&#30340;&#22278;&#19978;&#30340;&#28857;&#25968;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y16 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% hough_circl:<span class="ff2">&#20108;&#20540;&#22270;&#20687;&#65292;&#26816;&#27979;&#21040;&#30340;&#22278;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y17 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% para:<span class="ff2">&#26816;&#27979;&#21040;&#30340;&#22278;&#30340;&#22278;&#24515;&#12289;&#21322;&#24452;</span></div><div class="t m0 x1 h4 y18 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h4 y19 ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">[m,n] = size(BW);</div><div class="t m0 x1 h4 y1a ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">size_r = round((r_max-r_min)/step_r)+1;</div><div class="t m0 x1 h4 y1b ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">size_angle = round(2*pi/step_angle);</div><div class="t m0 x1 h4 y1c ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h4 y1d ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">hough_space = zeros(m,n,size_r);</div><div class="t m0 x1 h4 y1e ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h4 y1f ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">[rows,cols] = find(BW);</div><div class="t m0 x1 h4 y20 ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0">ecount = size(rows);</div><div class="t m0 x1 h4 y21 ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0"> </div><div class="t m0 x1 h5 y22 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% Hough<span class="ff2">&#21464;&#25442;</span></div><div class="t m0 x1 h5 y23 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% <span class="ff2">&#23558;&#22270;&#20687;&#31354;&#38388;</span>(x,y)<span class="ff2">&#23545;&#24212;&#21040;&#21442;&#25968;&#31354;&#38388;</span>(a,b,r)</div><div class="t m0 x1 h4 y24 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% a = x-r*cos(angle)</div><div class="t m0 x1 h4 y25 ff3 fs1 fc2 sc0 ls0 ws0">% b = y-r*sin(angle)</div><div class="t m0 x1 h4 y26 ff3 fs1 fc1 sc0 ls0 ws0">for<span class="fc0"> i=1:ecount</span></div><div class="t m0 x1 h4 y27 ff3 fs1 fc0 sc0 ls0 ws0"> <span class="fc1">for</span> r=1:size_r</div></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.611850,0.000000,0.000000,1.611850,0.000000,0.000000]}'></div></div> </body> </html>
评论
  相关推荐
  • hough_Circle.zip
   使用HOUGH变换检测图像中的圆,只要输入图像,设置搜索步长即可。
  • hough_circle.zip
   将图片进行高斯低通滤波法进行滤波处理,霍夫圆检测原理识别图片中的圆
  • hough_circle.zip
   hough 变换检测? Hough变换的基本原理在于,利用与线的对偶性,将图像空间的线条变为参数空间的聚集,从而检测给定图像是否存在给定性质的曲线。
  • hough_circle.rar
   利用霍夫变换实现找圆,并标出圆心位置及半径。
  • circle_hough.zip
   circle hough transform to detect line,circle
  • Hough_CircleDetect.rar
   一个关于图像配准方面的小程序,用Hough变换检测圆
  • Hough.rar
   用于Hough变换进行检测识别,一种转换空间的方法
  • circle_hough.zip
   circle hough to draw
  • hough_circle.rar
   这是一份完整的基于hough变换进行圆检测的代码,能正常运行。
  • hough-circle
   读入图像,对图像进行预处理,随后检测边缘,对得到的图像进行二值化,然后进行hough变换,获得圆边界,将此图与原图叠加,增强边缘-Read in the image, the image pre-processing, followed by edge detection, ...